Aktualizované znenie

Uznanie dlhu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie dlhu

(podľa Občianskeho zákonníka)


,
,
,
,
,
,
,

,

- Odobrať dlžníka

+ Pridať ďalšieho dlžníka,
,
,
,
,
,
,

,
(ďalej len "dlžník")
týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči
,
,
,
,
,
,
,

,
(ďalej len "veriteľ")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")
Tu uveďte výšku dlhu, ktorú je dlžník povinný uhradiť:
Výška dlhu:
(slovom:
).
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(ďalej len „dlh“)
Vyberte, ako dlžník vráti dlh (jednorázovo / v splátkach):
Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh jednorázovo najneskôr do
.
Vyberte, či budú splátky mesačné (v mesačnom intervale) alebo iné ako mesačné:
Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške
vždy
. Prvá splátka je splatná
. V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
Dlžník bude splácať dlh v splátkach nasledovne:
. V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
Vyberte spôsob, akým dlžník vráti dlh (v hotovosti / bankovým prevodom):
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska (sídla) veriteľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu
.
V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach zmluvy, vložte ich sem:
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa Občianskeho zákonníka a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním dlhu nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory medzi nimi vzniknuté z tohto zmluvného vzťahu sa budú prejednávať a rozhodovať bez prítomnosti zmluvných strán (písomne a zrýchlenou formou) jedným rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ktorou je spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o., Žilinská 14, 811 05 Bratislava (www.rozh.sk) a to podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že toto uznanie dlhu podpísali slobodne a vážne. 
V
, dňa
.............................
....................................................................
DlžníkVeriteľ
Poslať vytvorené uznanie dlhu na túto emailovú adresu:

Google reklama