Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

Ako postupovať pri vytvorení uznania dlhu

Použitie aplikácie vzoru uznania dlhu je zadarmo a bez nutnosti registrácie. Uznanie dlhu budete mať vypracované zaručene správne a úplne. Pri používaní vzoru uznania dlhu (aplikácie) postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Vyplňte údaje dlžníka

Najskôr je potrebné vo vzore uznania dlhu označiť dlžníka (t.j. toho, kto dlží peniaze)

Pri vypracovaní uznania dlhu vyberte niektorú z možností, ktoré sú na výber:

 • Fyzická osoba nepodnikateľ
 • Fyzická osoba podnikateľ
 • Právnická osoba

Po výbere dlžníka je potrebné vyplniť údaje o dlžníkovi. Ak je dlžníkom fyzická osoba nepodnikateľ je potrebné vyplniť:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Trvalý pobyt
 • Bydlisko
 • Občianstvo

Ak ste si vybrali pri vypĺňaní vzoru uznania dlhu fyzickú osobu podnikateľa, je potrebné vyplniť (podľa živnostenského registra na stránke www.zrsr.sk)

 • Obchodné meno veriteľa
 • IČO veriteľa
 • Sídlo veriteľa

Ak ste si vybrali ako veriteľa právnickú osobu je potrebné vyplniť (podľa obchodného registra www.orsr.sk)

 • Obchodné meno veriteľa
 • IČO veriteľa
 • Sídlo veriteľa
 • Zástupcu veriteľa (napr. konateľa), ktorý bude podpisovať zmluvu o pôžičke

Tieto údaje sú dostatočné pre účely vypracovania uznania dlhu na riadnu identifikáciu veriteľa.

2. krok: Vyberte veriteľa a vyplňte jeho údaje

Rovnakým spôsobom vo vzore uznania dlhu je potrebné ďalej vyplniť aj údaje veriteľa (t.j. toho, komu dlžník dĺži peniaze)

3. krok: Vyplňte údaje o dlhu

Vypíšte výšku dlhu (číslami a slovom)

Dôležitou častou je vyplnenie dôvodu vzniku dlhu. V tejto časti by ste mali uviesť, kedy vznikol dlh, na základe akého úkonu (titulu resp. zmluvy) a ak dlžník časť dlhu už uhradil, tak je to potrebné tiež uviesť, aby bola zrejmá nielen pôvodná výška dlhu ale aj aktuálna výška dlhu.

4. Krok: Vyplňte údaje o splácaní

V ďalšej časti si vyberiete, či má dlžník vrátiť dlh

 • Jednorázovo (uvediete aj dátum vrátenia dlhu)
 • V mesačných splátkach (uvediete výšku mesačnej splátky a vyberiete, v ktorý deň bude splátka splatná)
 • Iným spôsobom (ktorý je potrebné uviesť) – túto kolónku vypĺňate vtedy, keď dlžník neuhradí dlh ani jednorázovo a ani v mesačných splátkach, ale napríklad v týždenných splátkach alebo dvojmesačných, prípadne kombinovane rôzne dni. Tu je potrebné presne špecifikovať, kedy bude splátka splatná a v akej výške.

5. krok: Spôsob vrátenia dlhu

V ďalšej časti si vyberiete z možností, ako chcete aby Vám dlžník vrátil dlh, či to má byť prevodom na účet alebo v hotovosti. Ak si zvolíte “prevodom na účet”, potom je potrebné dopísať aj číslo účtu, kam má dlžník peniaze previesť, keď bude pôžičku vracať. Pokiaľ má dlžník peniaze vrátiť v hotovosti, do zmluvy sme zakomponovali, že to má byť v mieste bydliska veriteľa, pretože, ak by táto skutočnosť nebola uvedená, platilo by, že dlh je splatný v mieste bydliska dlžníka. Na súde by ste museli dokazovať, že ste u dlžníka boli a žiadali ho o úhradu pôžičky.

6. krok: Ďalšie dojednania (voliteľné)

V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach, ktoré nie sú upravené v tomto uznaní dlhu, môžete ich vložiť do tejto časti. Môžete sa dohodnúť napríklad na zmluvnej pokute, prípadne inej sankcii pre dlžníka.

7. krok: Vyplňte miesto podpisu

V ďalšej časti vyplníte miesto (obec alebo mesto), v ktorom sa bude uznanie dlhu podpisovať.

Stlačíte tlačidlo Stiahnuť uznanie.

Systém vám vygeneruje dokument (uznanie dlhu) vo formáte PDF, ktorý podpíše veriteľ a dlžník. Nezabudnite dopísať rukou aj dátum podpisu.

Určite odporúčame nechať overiť podpis dlžníka na tomto dokumente.

V Uznaní dlhu je zakomponovaná aj rozhodcovská doložka, ktorá veriteľovi zabezpečí to, že v prípade, ak by dlžník nesplácal svoj dlh, veriteľ sa môže obrátiť na rozhodcovský súd a požadovať, aby rozhodcovský súd rozhodol a zaviazal dlžníka k úhrade dlhu. Konanie na rozhodcovskom súde je v priemere 10-krát rýchlejšie ako súdne konanie. V rozhodcovskom konaní je možné získať rozhodcovský rozsudok (t.j. právoplatné súdne rozhodnutie) do 1 mesiaca, pričom klasickom súdnom konaní pred všeobecným súdom, ak by sa dlžník nezúčastňoval súdneho konania, to môže trvať približne 9 až 12 mesiacov a v prípade, ak by dlžník robil v konaní prieťahy a odvolával sa, tak získanie právoplatného rozhodnutia môže trvať až 18-20 mesiacov.

Právna sila rozhodcovského rozsudku je pritom rovnaká ako rozsudku všeobecného súdu a takisto je exekučným titulom. Ďalšou výhodou okrem rýchlosti súdneho konania je aj nižší súdny poplatok (namiesto 6 %, ktorý sa platí všeobecnému súdu, zaplatíte 5 % z hodnoty sporu). Treťou výhodou je nemožnosť sa odvolať proti rozsudku rozhodcovského súdu. Konanie pred rozhodcovským súdom je jednostupňové.