Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

Uznanie dlhu vzor č. 527

(podľa § 558 Občianskeho zákonníka)

Začiatok dokumentu - Uznanie dlhu

Dlžník : .................................... nar.: ......................................, bydlisko: ......................................, občianstvo: ......................................

(ďalej len "dlžník")

týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči

Veriteľovi: ...................................... nar.: ......................................, bydlisko: ......................................, občianstvo: ......................................

(ďalej len "veriteľ")

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

Výška dlhu: 5.000 € (slovom: päťtisíc eur).

Dôvod vzniku dlhu: Dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 01.02.2013, dlžník do dnešného dňa neuhradil ani len časť dlhu..

(ďalej len "dlh")

Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh jednorázovo najneskôr do 02.02.2015.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska (sídla) veriteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním dlhu nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Zmluvné strany svojim podpisom vyhlasujú, že tento dokument podpísali slobodne a vážne.

V Bratislave, dňa .............................

................................... Veriteľ
................................... Dlžník

Koniec dokumentu - Uznanie dlhu