Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

OTÁZKA

Možno uznať dlh aj emailom?

Dobrý deň, chcem sa spýtať na niečo, čo sa týka práva a premlčania dlhov. Ak som niekomu dlžný peniaze a napíšem mu emailom, že viem, koľko mu dlžím a prečo, znamená to, že sa mi predĺži doba, kedy sa môže domáhať svojich peňazí? A ak mu budem platiť len malé sumy z toho celkového dlhu, je to dostatočné na to, aby som mu ukázal, že uznávam svoj dlh? Prosím, poraďte mi, čo mám robiť, a odpovedzte mi čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň.

ODPOVEĎ

Možno uznať dlh aj emailom?

Dobrý deň,

podľa § 558 Občianskeho zákonníka (OZ), ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval.

Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Podľa § 110 OZ, ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

 

Na základe uvedeného preto platí, že k uznaniu dlhu môže dôjsť len na základe písomného prejavu vôle dlžníka. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.

 

Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.

Samotný email ako elektronický prostriedok ešte nezaručuje, že jeho obsah vytvorila konkrétna osoba a preto podľa môjho názoru nemôže mať požadované právne účinky.

 

V obchodnoprávnych vzťahoch platí, že za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj právne úkony čiastočného plnenia záväzku alebo platenia úrokov.


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama